Algemene voorwaarden LeerRijk Training en Coaching                      

1) Algemeen

LeerRijk Training en Coaching is opgericht door Linda van Rijen (hierna te noemen: de trainer/coach) gevestigd te Tilburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 62751123

LeerRijk Training en Coaching richt zich op het trainen en coachen van kinderen en jongeren in de leeftijd van 7 – 15 jaar (hierna te noemen: de cliënt), alsmede het organiseren van workshops, inspiratiesessies en lezingen.

2) Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met LeerRijk Training en Coaching en alle daarmee verband houdende handelingen zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, behalve als van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3) Observatie en verslag

Op verzoek van de ouder(s)/verzorger(s) (hierna te noemen: de ouders) van de cliënt bezoekt de trainer/coach  school of andere belanghebbenden voor observatie en/of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De bestede tijd wordt geregistreerd.

Op verzoek van de cliënt of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door LeerRijk Training en Coaching opgemaakt. De bestede tijd wordt geregistreerd.

4) Training / coaching / begeleiding kinderen tot en met 15 jaar

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.

De ondertekenende of opdrachtgevende ouder zorgt ervoor dat de andere ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zook zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, wanneer de andere ouder op enige manier bezwaren maakt tegen de coaching of begeleiding, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. LeerRijk Training en Coaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

5) Vertrouwelijkheid

LeerRijk Training en Coaching is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingsessies.

Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders.

6) Verhindering

Als bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Bij afzegging binnen 24 uur, ontvangt u een rekening van de gereserveerde tijd.

Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk; dit kan per email of telefonisch. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon van LeerRijk Training en Coaching niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail. Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.

LeerRijk Training en Coaching mag afspraken kosteloos afzeggen of verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor de trainer/coach de overeenkomst niet naar behoren uit kan voeren.

7) Uitstel, opheffing of tussentijdse opzegging van de overeenkomst

a) De trainer/coach mag de nakoming van de verplichtingen uitstellen of de overeenkomst ontbinden, als de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.
b) De trainer/coach mag de overeenkomst ontbinden als zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is en/of niet van de trainer/coach kan worden geeist.
c) Wordt de overeenkomst ontbonden? Dan mag de trainer/coach de ouders direct verzoeken de factuur te betalen.

8) Tarieven

De tarieven staan vermeld op de pagina Tarieven van de website van LeerRijk Training en Coaching (www.leerrijktrainingencoaching.nl) of zijn op te vragen bij LeerRijk Training en Coaching.
Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.

Veranderingen in de tarieven worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 15 minuten wordt geregistreerd en in rekening gebracht. Als dar nodig is, wordt een afspraak ingepland. LeerRijk Training en Coaching houdt een urenregistratie bij waarin alle werkzaamheden worden vastgelegd.  Deze registratie wordt als u dit wilt bij de factuur gevoegd.

9) Betalingsvoorwaarden

Er wordt maandelijks achteraf gefactureerd, ongeacht het resultaat van de inspanning van de coach. De ouders van de cliënt zijn verplicht de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van LeerRijk Training en Coaching.

Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt LeerRijk Training en Coaching een betalingsherinnering. Betalen de ouder van de cliënt niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering? Dan mag LeerRijk Training en Coaching bij de tweede herinnering administratiekosten van €5,00 per factuur in rekening brengen.

Is na tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag op de aangegeven datum nog niet bijgeschreven op de rekening van LeerRijk Training en Coaching? Dan geeft LeerRijk Training en Coaching de vordering van het bedrag  uit handen aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn volgens de wet volledig voor rekening van de ouders.

Bij een betalingsachterstand mag LeerRijk Training en Coaching verdere training/coaching/begeleiding uitstellen, totdat de ouders van de cliënt betaald hebben.

10) Aansprakelijkheid

Het advies van LeerRijk Training en Coaching is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. LeerRijk Training en Coaching is nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortkomend uit of in verband met de geboden diensten door LeerRijk Training en Coaching, behalve als er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van LeerRijk Training en Coaching. Vergoeding aan de cliënt en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van LeerRijk Training en Coaching.

Voor lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt, raadt LeerRijk Training en Coaching aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

11) Toepasselijk recht en geschillen

a) Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
b) Partijen doen pas een beroep op de rechter, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg en door mediation, conform het NMI Reglement, op te lossen.

12) Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.leerrijktrainingencoaching.nl
– De versie die gold toen de overeenkomst tussen cliënt en trainer/coach van stand kwam, is van toepassing.